งานด้านบัญชี

งานบริการรับทำบัญชี

 

 1. บริการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
 2. บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา
 3. บริการจัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

รายเดือน

 

    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ประจำเดือน)

 • ภ.ง.ด.1 สำหรับพนักงาน
 • ภ.ง.ด.3 สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ภ.ง.ด.53 สำหรับนิติบุคคล
 • ภ.ง.ด.54 สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ประจำเดือน)

 • ภ.พ.30 สำหรับผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) หรือรายรับถึงเกณฑ์
 • ภ.พ.36 สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

      4. บริการปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงาน
         ได้ทุกเดือน

รายครึ่งปี / รายปี

 

      5. บริการจัดทำรายงานพร้อมทั้งนำส่งแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี และประจำปี

 • ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
 • ภ.ง.ด.50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
 • ภ.ง.ด.1 ก สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี
 • สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน
 • บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

      6. บริการปิดงบการเงินรายปี เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชี

      7. บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

      8. บริการจัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

      9. บริการจัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

บริการอื่นๆ

 

 1. บริการจดทะเบียนบริษัท, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. บริการออกแบบเอกสารและจัดทำ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารสำคัญอื่นๆ
 3. บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อสรรพากร กรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี
 4. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม


18 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 367 ครั้ง

Engine by shopup.com