งานเงินเดือน

งานบริการรับทำเงินเดือน

 

 1. บริการจัดทำรายงานเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 2. บริการคำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการ อื่น ๆ
 3. บริการออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน (สลิปคาร์บอน)
 4. บริการจัดทำข้อมูลยื่น ภงด. 1 และประกันสังคม ประจำเดือน
 5. บริการแจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคม ประจำเดือน
 6. บริการหักเงินกู้พนักงานเพื่อนำส่งธนาคาร (กยศ.)
 7. บริการบริหารบัตรประกันสุขภาพพนักงาน พร้อม แจ้งเข้า-แจ้งออก
 8. บริการนำเงินเดือนขึ้นระบบธนาคาร

บริการอื่น

 

 1. บริการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ 2541)
 2. บริการจัดทำข้อมูลพนักงานประจำปี สำหรับการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี (ทวิ 50) บริการการยื่นแบบ ภงด 90/91 สำหรับพนักงาน
 3. บริการจัดทำข้อมูลพนักงานประจำปี สำหรับการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี (ภงด. 1 ก)
 4. บริการจัดทำรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน สำหรับการยื่นสำนักงานประกันสังคมประจำปี (กท 20 ก)


18 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 352 ครั้ง

Engine by shopup.com