ถาม-ตอบ

 

  งานบริการรับทำเงินเดือน

คำถาม : ทุก ๆ เดือน สำนักงานจะส่งข้อมูลอะไรให้กับกิจการบ้าง 
คำตอบ

 1. รายงานเงินเดือนประจำเดือน
 2. รายงานโอนเงินเดือนส่งธนาคาร
 3. สลิปเงินเดือน แบบคาร์บอน
 4. แบบ ภงด 1 ส่งกรมสรรพากร
 5. แบบนำส่งเงินสมทบ ส่งสำนักงานประกันสังคม
 6. ทะเบียนประวัติพนักงาน (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ 2541)

คำถามการนับจำนวนพนักงานในแต่ละเดือนนับอย่างไร?
คำตอบ
นับจำนวนที่มีการจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้น

คำถามเอกสารที่กิจการต้องส่งให้สำนักงาน
คำตอบ

 1. เอกสารการบันทึกเวลา / บัตรตอก / ไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกเวลา
 2. รายชื่อพนักงานเข้าใหม่ / พนักงานลาออก ในแต่ละเดือน
 3. เอกสารการจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ - เอกสารการหักเงินต่าง ๆ

  ขอใบเสนอราคา

images
images
 

  งานบริการรับทำบัญชี

คำถาม : ทุก ๆ เดือน สำนักงานจะส่งข้อมูลอะไรให้กับกิจการบ้าง 
คำตอบ
บริการรับทำบัญชีรายเดือนรวมถึง

 1. ค่าบริการจัดทำไฟล์ภาษีรายเดือน : ไฟล์ภาษี ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53, ภพ 30, ภพ 36, ภงด 54, ภงด 2 (เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร)
 2. ไฟล์นำส่งเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน , การแจ้งเข้า-ออก พนักงาน ประจำเดือน (ทางสำนักงานยื่นแบบทุกประเภท ผ่านระบบ Internet สรรพากร และ ประกันสังคม)
 3. รายงานแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน งบทดลอง รายงานในระบบบัญชี Online

คำถาม : การนับจำนวนบิลเพื่อบันทึกในระบบบัญชี
คำตอบ :
การนับบิลนับ หรือ นับรายการค้า เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการงานบริการ รับทำบัญชี

 1. ใบกำกับภาษีขาย / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่ม)
 2. ใบกำกับภาษีซื้อ
 3. ค่าใช้จ่าย เช่น ชุดเอกสารใบเบิกคืนเงินทดรองจ่ายกรรมการ ชุดเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน
 4. การนับบิลใบกำกับภาษีอย่างย่อ จากเครื่อง POS ออกสรุปยอดนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วันละ 1 ครั้ง นับเป็น 1 รายการค้า รับเงินโอน เงินฝาก บัตรเครดิต

คำถาม : เมื่อไหร่จะได้รับข้อมูลเพื่อวางแผนภาษี ตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน
คำตอบ :
ทุกเดือน กิจการจะได้รับรายงาน ดังนี้

 1. งบแสดงฐานะการเงิน
 2. งบกำไรขาดทุน
 3. งบทดลอง
 4. บัญชีแยกประเภท
       ทางกิจการจะได้รับรายงานทุก ๆ 30 วันถัดไปนับจากวันจัดส่งเอกสารรายเดือน เช่น เอกสารเดือน 12/2565 ส่งให้เราเพื่อจัดทำบัญชี วันที่ 05/01/2566 กิจการสามารถเข้าตรวจสอบงบ

คำถาม : เอกสารต้นฉบับที่กิจการจัดส่งมา เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ค่าใช้จ่าย Non-VAT จะได้รับคืนเมื่อไหร่ ?
คำตอบ :
ทางสำนักงาน จะจัดส่งคืนเอกสารให้กิจการภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เช่น กิจการจัดส่งเอกสารให้ทางสำนักงานวันที่ 5/01/2566 สำนักงานจะจัดทำบัญชี /ภาษี และจัดส่งเอกสารคืนภายในวันที่ 5/2/2566

คำถาม : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างหรือไม่ เช่น ค่าบริการปิดบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชี
คำตอบ :
ค่าบริการปิดบัญชี - ไม่มี อัตราค่าบริการรายเดือนรวมค่าบริการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
*ค่าบริการตรวจสอบบัญชี - เป็นค่าบริการเพื่อรับรองบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นค่าใช้ จ่ายที่กิจการ ต้องจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ CPA รับรองงบการเงิน ไม่รวมอยู่ในค่าบริการรับทำ

คำถาม : หลังตกลงใช้บริการรับทำบัญชีรายเดือนแล้ว ค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนได้ด้วยเงื่อนไขใดบ้าง
คำตอบ :
อัตราค่าบริการที่นำเสนอเป็นอัตราค่าบริการรับทำบัญชีเบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของกิจการที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งสามารถปรึกษากันได้

คำถาม : การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกิจการ
คำตอบ :
สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ทำบัญชี ให้บริการรับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำถาม : โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน รับทำบัญชี ของ สำนักงานบัญชี
คำตอบ :
สำนักงาน รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี และสามารถใช้งาน โปรแกรมบัญชี Online ที่กิจการใช้งานอยู่ได้ และเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร รองรับการใช้งานระบบ E TaxInvoice
*Peak Engine, Express

คำถาม : งบเปล่า หรือ จดทะเบียนเลิก/ชำระบัญชี ต้องปิดบัญชี ขอรายละเอียดด้วย
คำตอบ :

 • อัตราค่าบริการสำหรับงบเปล่า
 • อัตราค่าบริการสำหรับเลิกกิจการ และจดชำระบัญชีแท็ก: ถาม-ตอบ

21 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 301 ครั้ง

Engine by shopup.com